System Architect V2X @ Connectivity - Volvo Car Corporation(Prd)

Gothenburg, VTG